Konfliktisensitiivisyys­työkalu

Haurailla alueilla toimivien organisaatioiden on osattava suunnitella toimintansa aluekohtaiseen kontekstiin sopivaksi ja oltava valmiita myös sopeuttamaan sitä nopeastikin muuttuvan yhteiskunnallisen tilanteen mukaan. Konfliktisensitiivisyys-työkalu on tarkoitettu järjestöille ja yrityksille konfliktisensitiivisyyden huomioimiseksi hanke- ja liiketoimintasuunnittelussa.

Lue lisää sovelluksen käytöstä
X
Osa 1: Suunnittelu
Miten toiminta-alueen konteksti vaikuttaa suunnitelmiimme?
1.
Tiedämme, miten konflikti on kehittynyt, mitä ryhmittymiä siinä on osallisena ja mistä konfliktissa kiistellään.
KylläEi
2.
Olemme tunnistaneet toimintaamme liittyviä tekijöitä, jotka voivat pahentaa konfliktia tai laukaista sen uudelleen.
KylläEi
3.
Olemme tehneet konfliktianalyysin ja päivitämme sitä säännöllisesti.
KylläEi
4.
Tiedämme, kuinka konflikti voi vaikuttaa projektiimme ja organisaatioomme.
KylläEi
5.
Tiedämme, kuinka projektimme ja organisaatiomme voi vaikuttaa alueeseen, jolla toimimme.
KylläEi
6.
Olemme käyneet tulevalla toiminta-alueella ja tavanneet kasvokkain keskeisiä sidosryhmien edustajia.
KylläEi
7.
Olemme kysyneet toiminta-alueen yhteisöiltä, mitkä ovat heidän tavoitteensa ja toiveensa projektissa.
KylläEi
8.
Olemme järjestäneet esimerkiksi työpajan ja ideoineet erilaisia toimintatapoja sidosryhmien ja alueen yhteisön kanssa.
KylläEi
9.
Tiedämme, mitä ryhmiä tai toimijoita on otettava mukaan toimintaan ja mitä taas on suljettava sen ulkopuolelle ja miksi.
KylläEi
10.
Käytössämme on konfliktin ja kulttuurin riippumatonta asiantuntemusta.
KylläEi
X
Osa 2: Toiminta
Miten konfliktisensitiivisyys viedään käytäntöön?
1.
Osallistumme alamme toimijoiden kesken järjestettyyn koordinaatioon ja teemme yhteistyötä viranomaisten ja kansalaisyhteiskunnan kanssa niin Suomessa kuin kohdemaassa.
KylläEi
2.
Kehitämme ja evaluoimme toimintaamme yhdessä sidosryhmien kanssa, jotta tiedämme, mitä ne haluavat toiminnaltamme.
KylläEi
3.
Koulutamme jatkuvasti henkilöstöämme ja alihankkijoitamme osaamisen kehittämiseksi.
KylläEi
4.
Kiinnitämme erityistä huomiota toiminta-alueen kontekstista johtuviin paineisiin, ja jos konflikti vaikuttaa henkilöstön keskinäisiin suhteisiin tai suhteisiimme sidosryhmiin, meillä on valmis toimintamalli tilanteen sovitteluun.
KylläEi
5.
Hyvä hallinto on osa toimintaamme ja valvomme omaa toimintaamme. Puutumme väärinkäytöksiin myös, mikäli toiminta-alueen oikeusjärjestelmä toimii puutteellisesti.
KylläEi
6.
Jos havaitsemme, että konfliktin osapuolet hyötyvät toiminnastamme, pyrimme pienentämään niille koituvia hyötyjä ja kohdistamaan vastaavia hyötyjä kohdealueen yhteisölle.
KylläEi
7.
Toimintamme on niin joustavaa, että kun uusia positiivisia mahdollisuuksia syntyy, pystymme hyödyntämään näitä mahdollisuuksia.
KylläEi
8.
Mukautamme toimintaamme saamamme palautteen ja evaluaation tulosten valossa.
KylläEi
9.
Päivitämme konfliktianalyysiamme.
KylläEi
10.
Jos konfliktianalyysi muuttuu, meillä on tilanteen vaatimia valmiita toimintamalleja. Päätöksentekomekanismimme mahdollistavat nopeat muutokset. Ääritapauksessa olemme valmiita keskeyttämään toiminnan ja suojelemaan toiminta-alueelle lähetettyä ja paikallista henkilöstöä.
KylläEi
X
Osa 3: Vaikutukset
Mitä organisaatio on saavuttanut, ja miten konteksti on muuttunut?
1.
Toimintamme perustana on, ettemme ainakaan pahenna tilannetta.
KylläEi
2.
Olemme saavuttaneet omia tavoitteitamme.
KylläEi
3.
Olemme saavuttaneet sidosryhmien kanssa asetettuja yhteisiä tavoitteita.
KylläEi
4.
Toiminnassamme on mahdollisuuksia myös heikoimmassa asemassa oleville ryhmille (esimerkiksi naiset, lapset ja vammaiset).
KylläEi
5.
Työmme on pystynyt tukemaan toimintaympäristömme vakautta.
KylläEi
6.
Olemme oppineet toimimaan aiempaa paremmin hauraissa ympäristöissä.
KylläEi
7.
Jaamme osaamistamme ja mentoroimme myös muita alueen toimijoita, jotta heidän onnistumismahdollisuutensa olisivat mahdollisimman hyvät.
KylläEi
8.
Olemme kertoneet onnistumisistamme ja haasteistamme Suomessa esimerkiksi yrityksemme omistajille / järjestömme jäsenille, kansalaisyhteiskunnalle ja medialle.
KylläEi
9.
Ennen projektin loppumista varmistamme paikallisten kumppanien kanssa, että projektin positiivisten vaikutusten jatkuminen on turvattu eikä tuen lopettaminen tarkoita myös toiminnan lopettamista ja kaikkien saavutettujen etujen ja mahdollisuuksien menettämistä.
KylläEi
10.
Ymmärrämme, että projektin huono lopettaminen voi lisätä konfliktipotentiaalia, minkä takia olemme valmiita panostamaan lopetusvaiheeseen ja meillä on projektien lopetussuunnitelma.
KylläEi
X
Osa 4: Toimintasi pisteytysPisteet
Suunnittelu0/10
Toiminta0/10
Vaikutukset0/10
Yhteensä0/30
Toiminnassanne ei oteta toiminta-alueen kontekstia suunnitelmallisesti huomioon. Nyt on oikea aika tarttua toimeen ja parantaa tuottavuutta ja toimintanne vakauttavia vaikutuksia.
0
X

Työkalussa on kolme osaa: ensimmäinen osa käsittelee ideointi- ja suunnitteluvaiheessa huomioitavia asioita, toinen osa toimintaa konfliktialueella ja viimeinen osa tuloksia. Jokaisessa osassa on kymmenen väitettä, jotka tuovat esille kaikkein keskeisimpiä seikkoja, jotka on huomioitava toimittaessa haurailla ja konfliktialueilla. Konfliktit ovat moniulotteisia, ja niihin liittyy niin taloudellisia, sosiaalisia kuin psykologisiakin tekijöitä. Sen vuoksi onkin syytä huomioida, ettei tässä työkalun esittelyssä ole voitu huomioida konfliktispesifejä kysymyksiä.

Sovelluksen väitteisiin vastataan joko kyllä tai ei. Usein toimijat ovat ottaneet kysyttävää asiaa huomioon jonkin verran, mutta työkalussa vastausvaihtoehtoja on tarkoituksella supistettu, koska konfliktisensitiiviseen toimintaan ei yleensä riitä asian huomioiminen vain osittain. Vastaajan tehtäväksi jää siis valita kahden vastakkaisen vaihtoehdon väliltä.

Kun väitteisiin on vastattu, voi sovelluksen käyttäjä katsoa tulokset-sivulta, kuinka hyvin hänen oman organisaationsa toiminnassa on huomioitu konfliktisensitiivisyyden eri osa-alueet. Samalla sivulla voi myös tulostaa kaikki väitteet ja niihin annetut vastaukset.

Sovelluksen pisteytyksen tarkoitus on antaa yleiskuva siitä, mitä toimiminen konfliktisensitiivisesti tarkoittaa. Työkalu ei yksin riitä konfliktisensitiivisyysanalyysiksi, vaan sellainen on laadittava aina erikseen osana jokaista hanke- tai liiketoiminta- ja riskienhallintasuunnitelmaa. Suosittelemme myös ammattitaitoisen konfliktisensitiivisyysasiantuntijan puoleen kääntymistä niin toiminnan suunnittelu- kuin evaluointivaiheessakin.

Mitä rauha tarkoittaa yksilölle?

Katso, mistä inhimillinen turvallisuus rakentuu ja minkä oikeuksien toteutuminen turvaa rauhan yksilön näkökulmasta.

Torirauha
Kotorauha
Virkamies-
rauha
Ruokarauha
Koulutus-
rauha
Työrauha
Vessarauha
Erilaisuus-
rauha
Tulevaisuus-
rauha
Lakirauha
Torirauha
Tarkoittaa sitä, että ihminen voi hoitaa arkisia askareita ilman häirinnän ja väkivallan pelkoa.
Kotorauha
Tarkoittaa sitä, että ihmisellä on vaihtelevilta sääoloilta suojaava paikka, jossa hänen ei tarvitse pelätä.
Virkamiesrauha
Tarkoittaa sitä, että ihminen voi luottaa siihen, että virkamiehet ja hallinto hoitavat niille kuuluvat tehtävät ilman häirintää riippumatta valtaa pitävien puoleen kääntyvän etnisestä taustasta tai siitä, maksaako hän lahjuksia.
Ruokarauha
Tarkoittaa sitä, että ihminen saa päivittäin riittävästi puhdasta juomavettä ja tarvitsemansa ravinnon.
Koulutusrauha
Tarkoittaa sitä, että ihminen oppii yhteiskunnassa tarvittavia taitoja ja saa mahdollisuuden työllistyä.
Työrauha
Tarkoittaa sitä, että ihmisen on mahdollista saada työpaikka, josta saatava palkka riittää kohtuullisen elämän ylläpitoon.
Vessarauha
Tarkoittaa sitä, että ihmisellä on tarvittava ja turvallinen sanitaatio. Lisäksi ihminen voi päästä perusterveydenhuoltoon.
Erilaisuusrauha
Tarkoittaa sitä, että ihmisten erilaisuutta kunnioitetaan. Kun erilaiset ryhmät voivat toimia yhdessä ja järjestelmän sisällä pystytään käsittelemään ristiriitoja, on mahdollista ratkaista konflikteja väkivallattomasti.
Tulevaisuusrauha
Tarkoittaa sitä, että ihmiset uskovat paremman tulevaisuuden olevan mahdollinen ja haluavat tehdä töitä sen saavuttamiseksi. Kaikkein pahimpia konflikteja leimaa toivottomuus siitä, ettei asioita ole mahdollista muuttaa.
Lakirauha
Tarkoittaa sitä, että säännöt ovat samat kaikille.